Бүтэц

МҮБХ нь дор дурдсан бүтэц, зохион байгуулалттайгаар ажилладаг.